Elektronická přihláška

Osobní údaje účastníka

Pro nezletilé

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V KURZECH A WORKSHOPECH

pořádaných Divadlem Gong, kulturním a vzdělávacím společenským centrem

 1. Zájemce se stává účastníkem kurzu v okamžiku potvrzení registrace a uhrazení kurzovného. Uhrazením platby zájemce o kurz (příp. zákonný zástupce) zároveň souhlasí s níže uvedenými podmínkami účasti v kurzech a workshopech pořádaných Divadlem Gong.
 2. Dítě do 15 let se může stát účastníkem kurzu pouze se souhlasem rodiče či zákonného zástupce, který tento souhlas stvrdí svým podpisem.
 3. Kurzovné (kromě jednorázových přednášek či workshopů) se platí předem na celé pololetí či 10 lekcí (podle typu kurzu). Informace o splatnosti zálohy a splatnosti doplatku zbylé částky vám budou zaslány e-mailem.
 4. V pololetních či 10lekcových kurzech se jednotlivé zmeškané hodiny nenahrazují. Účastník kurzu nemá nárok na nahrazení hodiny, na které nebyl přítomen. Rovněž nemá nárok náhrady hodiny na jiném kurzu. V případě nepřítomnosti lektora je organizátor povinen zajistit adekvátní náhradu nebo kurz po vzájemné dohodě s účastníky a lektorem nahradit v jiném čase.
 5. Při zakoupení permanentky v případě absence na některé z lekcí není možné vracet účastníkovi peníze ani hodinu nahradit. Podmínky omluv jednotlivých lekcí vám budou zaslány e-mailem.
 6. Permanentku je nutno vyčerpat vždy do konce pololetí, kredit nelze převádět.
 7. Stornovací podmínky pro pololetní a 10lekcové kurzy:
  Kurzovné lze vrátit pouze v těchto případech a v uvedené výši:
  • a) Odhlášení z kurzu je možné pouze písemně (e-mailem). Divadlo Gong má právo uplatnit nárok na storno poplatky v této výši:
   • • odhlášení více než 14 dní před zahájením kurzu: 0 % z ceny kurzu (vrací se celé kurzovné)
   • • odhlášení méně než 14 dní před zahájením kurzu: 50 % z ceny kurzu (vrací se polovina kurzovného)
   • • odhlášení v den zahájení kurzu a později: 100 % z ceny kurzu (nevrací se nic)
  • b) V případě závažného či dlouhodobého onemocnění (28 a více dní) se na základě lékařského potvrzení vrací odpovídající část kurzovného (lze uplatnit do 30 dní od ukončení nemoci, nejpozději však do 30 dní od ukončení pololetí, v němž se kurz uskutečnil). Storno poplatek je v tomto případě 10 % z celkové ceny kurzu.
  • c) V případě podstatné změny náplně kurzu oproti původní nabídce se vrací odpovídající část kurzovného (lze uplatnit do 30 dní od této změny).
  • d) V případě předčasného ukončení kurzu ze strany Divadla Gong bude odpovídající část kurzovného vrácena při poslední lekci, nebo na požádání do 30 dní od ukončení kurzu.
 8. Stornovací podmínky pro jednorázové přednášky a workshopy:
  V případě platby jednorázové přednášky/workshopu nelze vrátit peníze, pokud svou neúčast neoznámíte více než 72 hodin před zahájením přednášky/workshopu.
 9. Kurzy pořádané Divadlem Gong jsou neškolního typu, a proto respektují státem uznané svátky, zimní a letní prázdniny. V ostatních případech (pololetní či podzimní prázdniny, ředitelské volno apod.) výuka probíhá, pokud není domluveno jinak.
 10. Připomínky a podněty stran jednotlivých kurzů účastníci (u nezletilých rodiče či zákonní zástupci) projednávají s pracovníky oddělení kurzů.
 11. Účastníci kurzů jsou povinni dbát pokynů lektora a pracovníků oddělení kurzů, šetřit vybavení budovy a učeben a udržovat čistotu. Zároveň jsou povinni uhradit případné jimi způsobené škody na majetku.
 12. Při nedodržení těchto podmínek může být účastník z kurzu vyloučen bez náhrady kurzovného.
 13. Uchovávány jsou tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefon-ní číslo. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu dvou let.
  • • Souhlasím se všeobecnými podmínkami.
  • • Souhlasím se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů pro shora uvedené účely podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o vol-ném pohybu těchto údajů.
  • • Souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených, jakožto i jejím zveřejněním pro účely propagace kul-turních a vzdělávacích akcí Divadla Gong.