Návštěvní řád

Návštěvní řád Divadla Gong (dále jen DG)

 1. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s tímto Návštěvním řádem DG. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla. 
 2. Návštěvním řádem DG nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro diváka DG z obecně závazných právních přepisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů personálu DG.
 3. Divák pobývá v DG na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. DG odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku, způsobené úmyslným nebo nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
 4. Divák je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování majetku DG či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti, a aby nerušil představení či neobtěžoval jiné diváky. Je povinen zachovávat čistotu a pořádek.
 5. V zájmu dodržování ustanovení Návštěvního řádu DG je divák povinen uposlechnout pokynů personálu DG, který dohlíží na bezproblémový provoz představení. V případě porušení Návštěvního řádu DG může být divák vyzván k opuštění prostoru DG.
 6. Personál DG je oprávněn do DG nevpustit nebo vyvést: 
 • osobu důvodně podezřelou z opilosti či požití omamných látek a jiných psychotropních látek, nebo osobu ohrožující bezpečnost v prostorách DG;
 • osobu nevhodně oblečenou, tj. osobu ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, montérky a jiné pracovní oblečení apod.;
 • osobu s vlastním občerstvením ke konzumaci během představení – v DG jsou vyhrazené prostory, kde je nabízeno občerstvení před zahájením představení a během přestávky – je zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let;
 • osobu, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů nebo přestupků uvedených v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění – taková osoba bude z divadla vyvedena a předána Policii ČR.
 • Personál DG je oprávněn rovněž nevpustit osobu s platnou vstupenkou do hlediště DG po zahájení představení, a to v zájmu zachování nerušeného představení a v zájmu zamezení rušení diváků. Je na uvážení personálu, zda a kam bude pozdě příchozí divák usazen.
 • Návštěvníkům je zakázáno rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní diváky, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním divákům návštěvu divadla. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z budovy DG bez náhrady vstupného.
 • Na požádání personálu DG je divák povinen prokázat se platnou vstupenkou. Pokud se takto neprokáže, bude požádán o opuštění prostor DG a v případě neuposlechnutí bude vyveden.
 • Zakoupená vstupenka platí výhradně v uvedený den a hodinu na uvedené představení. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm.j), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze od nákupu vstupenky odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času. Plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení) je poskytováno v přesně stanoveném, časově omezeném, tedy unikátním termínu. Výjimkou jsou překážky způsobené ze strany DG – zrušení či změna uváděného titulu. Změna programu je vyhrazena.
 • Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní a opravňuje pouze k jednomu vstupu do DG. Padělání vstupenky je trestné.
 • Každý divák bez rozdílu věku musí mít samostatnou vstupenku. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do DG. Každý divák uplatňující slevu na vstupné (student, senior, ZTP, příp. další) je povinen na vyzvání personálu DG předložit doklad, na jehož základě slevu uplatňuje.
 • Divákovi se doporučuje odložit svrchní oděv v šatně DG, např. kabát a příruční či neskladné zavazadlo. Šatny v budovách DG jsou zdarma. V případě ztráty šatnového žetonu je divák povinen uhradit poplatek ve výši 50,-Kč.
 • Věci uložené v šatně, k nimž se divák nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení představení.
 • Věci ponechané/zapomenuté v šatně po řádném ukončení představení budou uloženy v prostorách pokladen DG.

zajištění bezpečného pohybu a pobytu osob

 1. Divákům je vymezen vstup do hledištní části budovy určené pro veřejnost; v hledišti je zakázáno vstupovat na jeviště (pódium), do technických prostorů a zázemí divadla. Výjimkou jsou exkurze za doprovodu odpovědného pracovníka DG, popřípadě návštěva prostor v rámci představení.
 2. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu DG nosit a používat jakékoli zbraně, včetně jakýchkoli jejich replik, a dále bezpilotní letadla.
 3. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo zařízeních DG závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovou závadu ihned nahlásit personálu DG.
 4. V celém objektu DG je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm, s výjimkou schváleného efektu, který je součástí inscenace.
 5. V případě vzniku požáru je každý povinen zachovat klid a postupovat dle pokynů personálu DG.
 6. V případě evakuace objektu DG je každá osoba pobývající v té chvíli v objektu DG povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny požární hlídky DG, personálu DG a dalších pověřených osob řídících evakuaci. Na jejich výzvu je každý povinen ihned opustit budovu po určených trasách, vyznačených zelenými šipkami a informativními značkami pro označení únikové cesty.
 7. V případě vzniku úrazu jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom personál DG. Lékárnička první pomoci je dostupná u personálu DG.

ochrana majetku, odpovědnost za škody

 1. Pro ochranu návštěvníků a objektu jsou vybrané prostory vybaveny kamerovým systémem se záznamem.
 2. Povinností diváka je odevzdat předměty nalezené v divadle personálu DG.
 3. Během představení platí zákaz fotografování, pořizování jakýchkoli audio či video záznamů a používání mobilních telefonů. Dále je zakázáno neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga DG.
 4. Divák je povinen dodržovat v DG zákaz propagace politických hnutí a spolků.
 5. Upozorňujeme, že DG neodpovídá za škodu způsobenou v přímé vazbě na činnost jiného pořadatele či hosta, ani za předpokladu, že zajišťuje hledištní služby. DG v takovém případě odpovídá pouze za škodu způsobenou v přímé vazbě na technický stav a zabezpečení svých prostor.
 6. DG neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví diváků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem dalších přítomných osob vedle personálu DG.
 7. Náhrada veškerých škod způsobených divákem bude vymáhána podle platné legislativy. Divák je povinen uhradit veškeré škody, které byly jeho vinou způsobeny divadlu.
 8. DG si vyhrazuje právo na změny či doplňky tohoto Návštěvního řádu DG.

Děkujeme divákům za přízeň, za pochopení a respektování Návštěvního řádu DG.

 

Kde nás najdete

Předprodej


Předprodej a rezervace: divadlogong.cz, ticketportal.cz, kulturniportal.cz, osobně pokladna Divadla Gong

Otevírací doba pokladny:
pondělí–pátek: 14–18 hodin a vždy 1 hodinu před představením (při programu do 20 hodin)

Telefon: 266 311 629 , mobil: 777 865 885
Email: pokladna@divadlogong.cz

Divadlo Gong


Divadlo Gong
Sokolovská 969/191, Praha 9
Spojení: metro B (stanice Českomoravská), tramvaj č. 6 a 14 (stanice Divadlo Gong)

50°06'25.2"N 14°29'18.7"E

Telefon: 602 617 904
Email:
Divadlo Gong: gong@divadlogong.cz
Gong dětem: gongdetem@divadlogong.cz

Facebook: facebook.com/DivadloGong