Přihláška do kursů divadla Gong

Kurs
Název kursu, do kterého se chcete přihlásit.
Osobní údaje
Titul, jméno a příjmení.
Ulice, číslo, PSČ, město.
Ve formátu +420 123 456 789.
Pouze pro nezletilé
Např. rodič, učitel, vedoucí.
Titul, jméno a příjmení.
Ulice, číslo, PSČ, město.
Ve formátu +420 123 456 789.
Poznámka
Místo pro případné dodatečné informace.
Podmínky

 (body označené * se netýkají krátkodobých kursů ani jednorázových akcí)

 1. Dítě do 15 let se může stát účastníkem kursu pouze se souhlasem rodiče či zákonného zástupce, který tento souhlas stvrdí svým podpisem.
 2. Kursovné se platí předem na celé pololetí. Kursovné je potřeba uhradit nejpozději do 14 dní od zahájení zvoleného kursu*.
 3. V kolektivních kursech se jednotlivé zmeškané hodiny nenahrazují. Hodiny zrušené lektorem budou odučeny v náhradním termínu*.
 4.  Stornovací podmínky (týkají se pouze kursů na celé pololetí):
  Kursovné lze vrátit pouze v těchto případech a v uvedené výši:
  a) Odhlásí-li se přihlášený zájemce nejpozději 7 dní před zahájením kursu, kursovné se vrací v plné výši.
  b) V případě dlouhodobého onemocnění (28 a více dní) se na základě lékařského potvrzení vrací odpovídající část kursovného (lze uplatnit do 30 dní od ukončení nemoci.
  c) V případě podstatné změny náplně kursu oproti původní nabídce se vrací odpovídající část kursovného (lze uplatnit do 30 dní od této změny).
  d) V případě předčasného ukončení kursu ze strany Divadla Gong bude odpovídající část kursovného vrácena při poslední lekci, nebo na požádání do 30 dní od ukončení kursu.
  e) 10 % z celkového počtu lekcí kursu může být zrušeno bez náhrady (technická omezení v budově, onemocnění lektorů). Kursovné za neodučené hodiny nad těchto 10 % bude vráceno při poslední lekci, nebo na požádání do 30 dní od ukončení kursu.
 5. Kursy pořádané Divadlem Gong jsou neškolního typu, a proto respektují státem uznané svátky, zimní a letní prázdniny. V ostatních případech (pololetní či podzimní prázdniny, ředitelské volno apod.) výuka probíhá.
 6. Připomínky a podněty stran jednotlivých kursů účastníci (u nezletilých rodiče či zákonní zástupci) projednávají s pracovníky oddělení kursů.
 7. Účastníci kursů jsou povinni dbát pokynů lektora a pracovníků oddělení kursů, šetřit vybavení budovy a učeben a udržovat čistotu. Zároveň jsou povinni uhradit případné jimi způsobené škody na majetku.
 8. Při nedodržení těchto podmínek může být účastník z kursu vyloučen bez náhrady kursovného.
Souhlasím se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů pro shora uvedené účely podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
KDE NÁS NAJDETE

Kontakt

Obecní dům ve Vysočanech
Jandova 4, Praha 9
Spojení: metro B či tramvaj č. 14 a 16 - stanice Vysočanská, vlak - Nádraží Vysočany, Nádraží Libeň

Informace a zápis:
Telefon: 777 853 883
E-mail: kursy@divadlogong.cz

Úřední hodiny:
pondělí–čtvrtek 1320 hodin

Změna podmínek vyhrazena.

PARTNEŘI A SPONZOŘI