Elektronická přihláška

Kurz
Název kurzu, do kterého se chcete přihlásit.
Osobní údaje
Titul, jméno a příjmení.
Ulice, číslo, PSČ, město.
Ve formátu +420 123 456 789.
Pouze pro nezletilé
Např. rodič, učitel, vedoucí.
Titul, jméno a příjmení.
Ulice, číslo, PSČ, město.
Ve formátu +420 123 456 789.
Poznámka
Místo pro případné dodatečné informace.
Podmínky

STORNOVACÍ PODMÍNKY

1. Dítě do 15 let se může stát účastníkem kurzu pouze se souhlasem rodiče či zákonného zástupce, který tento souhlas stvrdí svým podpisem.
2. Kurzovné (kromě jednorázových přednášek či workshopů) se platí předem na celé pololetí či 10 lekcí. Informace o splatnosti zálohy a splatnosti doplatku zbylé částky vám budou zaslány e-mailem.
3. V pololetních či 10lekcových kurzech se jednotlivé zmeškané hodiny nenahrazují. Hodiny zrušené lektorem budou odučeny v náhradním termínu.
4. Při zakoupení permanentky v případě absence na některé z lekcí není možné vracet účastníkovi peníze ani hodinu nahradit. Podmínky omluv jednotlivých lekcí vám budou zaslány e-mailem.
5. Permanentku je nutno vyčerpat vždy do konce pololetí či školního roku, kredit nelze převádět.
6. Stornovací podmínky pro pololetní a 10lekcové kurzy:
Kurzovné lze vrátit pouze v těchto případech a v uvedené výši:
a) Odhlásí-li se přihlášený zájemce nejpozději 7 dní před zahájením kurzu, kurzovné se vrací v plné výši.
b) V případě dlouhodobého onemocnění (28 a více dní) se na základě lékařského potvrzení vrací odpovídající část kurzovného (lze uplatnit do 30 dní od ukončení nemoci, nejpozději však do 30 dní od ukončení pololetí, v němž se kurz uskutečnil).
c) V případě podstatné změny náplně kurzu oproti původní nabídce se vrací odpovídající část kurzovného (lze uplatnit do 30 dní od této změny).
d) V případě předčasného ukončení kurzu ze strany Divadla Gong bude odpovídající část kurzovného vrácena při poslední lekci, nebo na požádání do 30 dní od ukončení kurzu.
e) Žádost o refundaci kurzovného je nutno doložit písemnou formou (e-mail, vyplněný formulář).
7. Stornovací podmínky pro jednorázové přednášky a workshopy: v případě platby jednorázové přednášky/workshopu nelze vrátit peníze, pokud svou neúčast neoznámíte více než 48 hodin předem.
8. Kurzy pořádané Divadlem Gong jsou neškolního typu, a proto respektují státem uznané svátky, zimní a letní prázdniny. V ostatních případech (pololetní či podzimní prázdniny, ředitelské volno apod.) výuka probíhá, pokud není domluveno jinak.
9. Připomínky a podněty stran jednotlivých kurzů účastníci (u nezletilých rodiče či zákonní zástupci) projednávají s pracovníky oddělení kurzů.
10. Účastníci kurzů jsou povinni dbát pokynů lektora a pracovníků oddělení kurzů, šetřit vybavení budovy a učeben a udržovat čistotu. Zároveň jsou povinni uhradit případné jimi způsobené škody na majetku.
11. Při nedodržení těchto podmínek může být účastník z kurzu vyloučen bez náhrady kurzovného.


KDE NÁS NAJDETE

Kontakt

Obecní dům ve Vysočanech
Jandova 207/4, Praha 9
Spojení: metro B (stanice Vysočanská), tramvaj č. 6 a 14 (stanice Vysočanská či Špitálská)

Informace a zápis: 777 853 883, 774 563 117, kurzy@divadlogong.cz

Úřední hodiny:
pondělí–čtvrtek 13.00–20.00

PARTNEŘI A SPONZOŘI